Bostadsförsörjning söder om huvudstaden

Var ska folk bo i Stockholm? Det är titieln på ett seminarium som Huddinge kommun arrangerar i samarbete med Mälardalsrådet under Almdelsveckan i Visby. Frågan har varit aktuell i Stockholmsområdet sedan 1800-talet då industrier och andra näringar koncentrerades till de svenska städerna. Bostadsbrist och höga hyror i huvudstaden kombinerat med stora kronomarker i norr och nordväst gjorde att Stockholms expansion till stor del kom att ske mot socknarna söderut med privatägd mark längs stambanan, som Huddinge, Botkyrka och Salem. Privata förstadsexploatörer och de större gårdarnas ägare sålde villatomter i Segeltorp, Hörningsnäs, Huddinge, Fullersta, Snättringe och Stuvsta.

Efter andra världskriget ökade den kommunala ambitionen i bostadsbyggandet genom allmännyttan och uppförandet av flerfamiljshus. Den kommunala bostadsproduktionen överfördes till Bostadsstiftelsen Huge 1955. Samordningen i Stockholmsregionen skedde bland annat genom regionplaner och tillhörande aktionsprogram för bostadsbyggandet i Stor-Stockholm. En gemensam planeringsnämnd, Stor-Stockholms planeringsnämnd, skapades på 60-talet som ett samordningsorgan mellan Stockholms stad, förortskommunerna och de statliga myndigheter som gav bostadslån till projekten. Under 70-talet kom länsplaner, som beteckning på konkreta regionalpolitiska handlingsprogram, t ex Länsprogram 70.

Stockholms stad förde en aktiv markpolitik och ville bland annat exploatera i nordligaste Vårby längs den blivande sydvästra förstadsbanan (i dag tunnelbanans röda linje 13). Marken i Sätra, Skärholmen och Vårberg tillfördes till Stockholms stad genom den så kallade Vårbyaffären 1961 för explaotering.

Vårby Gård och Masmo stannade kvar i Huddinge kommun men exploaterades av Stockholms stad i samarbete med Huddinge i samband med utbyggnaden av spårvägen. 

I Flemingsberg, som kommunen förvärvat 1958, planerade landstinget och kommunen tillsammans för byggandet av ett nytt regionsjukhus/kroppssjukhus och ett större bostadsområde. För ändamålet skapades  samordningskommittéer för Vårby respektive Flemingsbergs exploatering. Även längs Nynäsbanan, i Skogås-Trångsund, planerades för kommande exploateringar. Utbyggnaden av Östra Skogås genomfördes med Svenska Bostäder som generalentreprenör. Utbyggnaden av Huddinge centrum beslutades 1971 och skulle genomförs 1976, men utbyggnaden dröjde till 1984.

För att klara arbetspendlingen (år 1951 har 70 procent av de yrkesverksamma i Stor-Stockholm sin arbetsplats i innerstaden) till följd av den omfattande exploateringen behövdes ett modernt trafiksystem i Huddinge, som skulle klara den ökande privatbilismen och en förväntad befolkning på 139 000 invånare år 1985. Antalet sysselsatt i kommunen förväntades uppgå till 45 000-50 000. I förarbeten till 60-talets regionplaner för Stockholmstrakten skulle Södertäljevägen och Nynäsvägen bli motorvägar medan Huddingevägen skulle avlastas genom byggandet av Flottsbroleden genom Snättringe-Glömsta-Flottsbro och Fläsklösaleden genom Myrängen, Solfagra, Solgård och Visättra.

Kungshattsleden genom Glömsta, Flemingsberg, Lissma och Jordbro liksom en mer nordlig motorväg, som skulle länka samman Nynäsvägen med Ågestavägen och Häradsvägen, planerades som tvärförbindelser. Sammanlagt skulle tre stadsmotorvägar och tre fjärrmotorvägar utgöra basen i den moderna trafiklösningen för Huddinge. Stora arbetsområden planerades utmed främst Kungshattsleden för att omlokalisera arbetsplatser från innerstaden och möjliggöra ytkrävande industriområden.

1960-talets expansionsfas kom att förbytas i en stagnationsfas under 1970-talet då stora bostadsprojekt färdigställdes och det visade sig bli ett bostadsöverskott. Inflyttningen till Stor-Stockholm blev inte så stor som man prognostiserat och motorvägsleder som Flottsbroleden och Kungshattsleden bantades eller lades på is.

1960-talets expansiva bostads- och infrastrukturplanering innebar att lägenhetsbeståendet i Huddinge fördubblades från 9 590 lägenheter år 1960 till 18 819 lägenheter år 1970. Småhusbeståndet gick ned från 69,1 procent till 43,7 procent under samma period.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*