Wårbydrycker

sinalco_headerIdag tänkte vi göra ohämmad reklam för nedlagda Wårbybryggerier och i synnerhet för citrusläsken Sinalco. Är det någon som minns den?

sinalco 100013Sinalco är en läskedryck som lanserades redan 1905 i Duisburg, Tyskland och är därmed en av de allra äldsta läskedyckerna i Europa. Redan på 1930-talet såldes drycken på licens i Sverige och i början av 60-talet var det som synes Wårbybryggeriernas tur att ta över lanseringen. Pressklippet där drycken förtärs av såväl landshövding som högvakten är hämtat ur Kooperativa förbundets tidning Storstaden 1961. Klicka på artikeln för att göra den läsbar.

På bilden nedanför syns Wårbyprodukter i ett av Kvicklys skyltfönster i Huddinge Centrum. Den skarpögde kan se ett antal Sinalcoflaskor ungefär i mitten av bilden till salu från 52 öre flaskan. Bilden är ur KF:s arkiv, fotograf okänd, tidigt 60-tal.

kvicklyskyltning2

Sinalco var som ni ser en licensprodukt, men det var inte ovanligt att bryggerierna försökte lansera egna varianter av världsprodukter som t.ex Coca-Cola. Apotekarnes hade sin Cuba Cola och Wårby Mexi Cola. Vi avslutar med lite reklam för den senare.

Mexicola


”Oljefabriken” strax innan rivningen

oljefabrik 5Fabriksområdet i Fullersta ofta kallat Oljefabriken hade sitt namn efter Christiernssons oljefabrik som huserade i lokalerna från ca 1917 fram till 1939. Fabriksområdet låg ungefär mellan Huddinge station och tingshuset. Centralt värre med andra ord. Före Christiernssons var här en maskinreparationsverkstad och efter 1939 en strumpfabrik (som vi skrivit om tidigare på Backspegeln). Sista större hyresgästerna var L M Ericsson som bedrev tillverkning av transmissionsutrustning i lokalerna mellan åren 1954 och 1966. Efter det förföll området och revs slutligen 1974.

oljefabrik 1

Backspegeln publicerar idag några mycket sällan sedda bilder från området strax före rivningen. Sannolikt tagna efter 1973 eftersom bilarna på en av bilderna har registreringsskyltar utan länsbokstav. Interiörbilden med takfönstren kan jämföras med den vi publicerade från strumpfabriken (7 juni 2013).  Bilderna är hämtade ur kulturnämndens arkiv men den ursprungliga källan är sannolikt en annan. Fotograf okänd. Bilden högst upp är hämtad från ett annat sammanhang. Här syns fabriken nere till höger i sin omgivning. Bilden (som är något beskuren) är tagen i mitten av 50-talet från brandstationens slangtorkartorn.

oljefabrik 700012

Har ni minnen från fabriksområdet får ni gärna bidra med en kommentar.

oljefabrik 4


Onöjaktigheter inom kommunförvaltningen

800px-Vårby_gård_mjölnarbostaden_1951Mjölnarbostaden vid Vårby Gård revs den 2 oktober 1976.  När Vårby Gård Scoutkår, som trodde att kommunen erbjudit stugan som föreningslokal, skulle titta till sina nya lokal fann de den plötsligt riven. Frågan är om rivningen rentav var ett missförstånd?

Exploateringskontorets handläggning JO-anmäldes av Föreningen Fittja Bro Miljöverkstad som menade att kommunen låtit riva byggnaden utan att ha erhållit sökt rivningslov. Man påpekade att kommunens kulturnämnd tidigare ansett att huset varit av kulturhistoriskt värde och därmed borde bevarats. Exploateringskontoret menade å sin sida att området låg i ett känsligt gravfält, enligt gällande stadsplan utlagt som park ”utan bibehållande av tidigare omgivande bebyggelse”. Huset skulle m a o rivas med hänsyn till andra kulturaspekter! Vi ska inte närmare gå in i alla turer i detta infekterade ärende men kan konstatera att JO i sitt utslag menade att kommunen gjort fel som låtit riva utan giltigt lov. Slutklämmen lyder:

Jag utgår ifrån att kommunstyrelsen i fortsättningen övervakar att onöjaktigheter av detta slag inte förekommer inom kommunförvaltningen. I övrigt finner jag inte anledning till vidare åtgärd i ärendet

mjölnar100004

Vid ovan nämnda kulturhistoriska inventering 1969 var mjölnarbostaden fortfarande bostadshus men under 70-talet förföll fastigheten, vilket syns på bilden här nedanför. Huset lär ha anor tillbaka till 1700-talet och utgjorde torp för mjölnaren vid Vårby Gård.

Stugan är för alltid borta men Backspegeln bidrar här med inte mindre än tre foton av lokaliteten. Uppifrån och ner:  bild från 1951, Malms reportagebyrå; bild ur kulturhistorisk inventering 1969, Huddinge kommun, fotograf okänd samt bild 1975 ur exploateringskontorets inlaga till kommunstyrelsen, fotograf okänd.

mjölnar200005


Storängens industriområde

industri2000022009 togs en fördjupad översiktsplan fram för Storängen. Huvudinriktningen i planen är att omvandla området till en så kallad blandstad, där bostäder utgör huvuddelen men där verksamheter som är förenliga med bostäder får finnas kvar i området. Markägoförhållandena i Storängen är mycket varierande varför omvandlingen kommer att ske långsiktigt på fastighetsägarnas eget initiativ. En förutsättning för att omvandlingen ska kunna realiseras fullt ut är sålunda att verksamhet som är oförenlig med blandstaden flyttas. Då måste dessa företag erbjudas annan lokalisering, helst inom kommunen. Ni kan läsa mer om detta på kommunens hemsida. Den som går längs Sjödalsvägen kan dock se att förändringen påbörjats.

Storängen fick sin första stadsplan 1951. I den ingick inte bara planer för hyreshus vid Edsvägen och Ängsnäsvägen utan också industribebyggelse på den sanka delen av området. Industrier skulle lockas hit och ge huddingeborna fler arbetstillfällen. Först bebyggdes kvarteren runt Dalhemsvägen och Centralvägen – kvarteren Fabriken, Verkstaden, Hantverket, Förrådet samt Brandstegen. Marken som idag utgör Storängen bestod tidigare av jordbruksmark på gammal sjöbotten tillhörande Fullersta Gård.

Storängen 4Storängen 2

Bilderna uppifrån och ner: Åsbrinks fabrik i hörnet Sjödalsvägen/Förrådsvägen, ur Vårdkasen nr 4 1957; företagare i industriområdet, foto Göran Johansson 2009 samt översiktsbild med Dalhemsvägen och Storängsvallen högst upp, foto Boo Jonsson 1975.

industri00001